FOCUS is designed to significantly increase our understanding of key dynamics in refugee / host community relations and to develop and test innovative solutions for social and labour market integration.

INTEGRITETSMEDDELANDE

för

Enkät och Fokusgruppsdiskussioner

i FOCUS-projektet

 

OM DEN HÄR TEXTEN

Den här texten riktar sig till deltagare i FOCUS-projektets fältarbete. Det här dokumentet beskriver detaljerna om de personuppgifter som vi samlar in och bearbetar, och dina rättigheter i relation till det.

Om du har några frågor eller kommentarer angående dina personuppgifter, vänligen kontakta oss genom de kontaktuppgifter som anges nedan.

OM FOCUS-PROJEKTET

FOCUS (fullständiga namnet är ‘Forced displacement and refugee-host community solidarity’) är ett internationellt forskningsprojekt som undersöker integrationen/egenmakten av/hos flyktingar från Syrien och värdsamhällen i Tyskland, Sverige, Kroatien och Jordanien.

Projektet involverar nio partnerorganisationer, som leds av danska Röda Korset. Projektet startade i januari 2019 och kommer att avslutas i december 2021. FOCUS finansieras av den Europeiska Kommissionen.

För att bättre förstå delar som påverkar integrationen/egenmakten av/hos flyktingar från Syrien och värdsamhällen i Tyskland, Sverige, Kroatien och Jordanien genomför vi fältarbete i de länderna. Fältarbetet inkluderar en enkät i vilken vi frågar flyktingar från Syrien och medlemmar av värdsamhällena om deras upplevelser, samt fokusgruppdiskussioner (om liknande ämnen). De här aktiviteterna hjälper oss att förstå viktiga faktorer för integration/främjad egenmakt genom att höra direkt från de personer som berörs.

HUR PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN, LAGRAS OCH ANVÄNDS

Vilka personuppgifter samlas in i fältarbetet?

Personuppgifter behövs för informerat samtycke

Du ger ditt medgivande att delta i fältarbetet genom att ge ditt ’informerade samtycke’. För att dokumentera ditt samtycke behöver vi ditt namn, indikerat genom din signatur.

Vänligen notera att ditt namn inte kommer att förekomma eller kopplas till dina enkätsvar eller ditt bidrag i fokusgruppdiskussionen. Den enda länken mellan din identitet och enkäten är en unik kod som förekommer på två ställen: (1) vid sidan av dina enkätsvar; (2) på din kopia av informationsbrevet som du emottog som en del av processen angående ditt informerade samtycke. Den unika koden är utformad för att du ska kunna ta tillbaka dina enkätsvar om du skulle vilja (detta förklaras nedan). Eftersom det är endast du som vet din unika kod kan vi inte särskilja dig utifrån dina enkätsvar eller koppla enkätsvaren till dig.

Personuppgifter som behövs för att hantera ’tackgåvor’

I visa fall behöver vi ditt namn för att kunna ge dig en liten gåva som tack för din medverkan. Det behövs för den ekonomiska rapporteringen. (Du behöver inte ge oss ditt namn, men gåvor kan inte delas ut om du inte gör det.)

Personuppgifter för kvalitetskontrollsprocesser

Du kan eventuellt bli ombedd att uppge namn och telefonnummer så att en senior medlem ur forskarlaget kan kontakta dig för att fråga hur nöjd du var med enkäten.

Uppgifter som samlas in i enkäten och fokusgruppdiskussionen

Enkäten inkluderar frågor på följande ämnen (fokusgruppsdiskussionen handlar om samma ämnen):

 • din ålder och flyktingstatus (om aktuellt);
 • ditt kön, medborgarskap, staden du bor i, när du ankom till staden, ditt boende och ditt område;
 • ditt civilstånd och sammansättningen av ditt uppväxthem;
 • dina språkkunskaper, utbildningsnivå och kvalifikationer;
 • din anställning, professionella status och bakgrund;
 • din tillgång till välfärdstjänster;
 • din fysiska och psykologiska hälsa;
 • din religiösa och politiska åskådning;
 • dina åsikter om flyktingar eller värdsamhällets medlemmar och dina erfarenheter i ditt land.

Vänligen håll i minnet att dina enkätsvar inte innehåller information som kan identifiera dig och att vi inte kan koppla samman några enkätsvar med särskilda personer.

Samlas känsliga uppgifter in?

Dataskyddsförordningen GDPR är den huvudsakliga källan till dataskyddslagstiftning inom EU och identifierar följande kategorier av personuppgifter som ’känsliga’:

Personuppgifter som avslöjar rasmässigt eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackföreningsmedlemskap, genetisk data, biometrisk data, hälsodata, uppgifter om en persons sexliv eller sexuella orientering.

Samlar vi in personuppgifter av dessa sorter?

Enkäten efterfrågar viss begränsad information angående den fysiska och psykologiska hälsan, och den religiösa och politiska åskådningen, av deltagare (och det är möjligt att information om en deltagares bakgrund kan indikera dennes etnicitet). Denna information är dock av så generell sort att den inte kan identifiera dig, och i vilket fall är inga av dina enkätsvar kopplade till din identitet. För att upprepa: du bidrar med enkätsvar, men enkätsvaren kan inte kopplas till dig.

Varför behövs mina personuppgifter?

Vi samlar bara in personuppgifter för speciella, nödvändiga ändamål, nämligen:

 • för att få ditt informerade samtycke till att delta i studien;
 • för att hantera din tackgåva;
 • för att kontakta dig i kvalitetskontrollsyften.

Enkäten har utformats för att säkerställa att bara den information som är nödvändig för legitima forskningssyften av FOCUS-projektet samlas in (https://focus-refugees.eu/).

Vi hanterar dina personuppgifter baserat på ditt uttryckliga medgivande, som du ger genom processen av informerat samtycke. Detta är en legitim laglig grund som erfordras av GDPR. Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke för oss att använda sina personuppgifter. För att göra detta, vänligen följ den nedan angivna proceduren.

Hur används mina personuppgifter?

Data som samlats in för informerat samtycke, för att hantera din tackgåva, och för fältarbetets kvalitetskontroll lagras säkert (se nedan) och kommer inte att användas bortom dess initiala syfte, om det inte är nödvändigt för en projektrevision (t ex genomförd av den Europeiska kommissionen, vår finansiär), eller vid din förfrågan (se nedan).

Enkätsvar kommer att hanteras samlat på landsnivå (t ex alla enkäter från exempelvis värdsamhället i Sverige samlas). Dataseten från Sverige, Tyskland, Kroatien och Jordanien kommer att kombineras och analyseras för att generera insikter för projektets forskningsmål. All dataanalys är anonym: enkätsvar kopplas inte till de svarandes identiteter.

Fokusgruppsdiskussionerna kommer att spelas in och senare transkriberas. Transkriptionerna kommer att vara anonyma (inga namn eller identifierande information inkluderas). När transkriberingarna är avklarade kommer inspelningarna att förstöras. Därigenom är allt fältarbete anonymt: ingen individ kan identifieras från någon data.

Det är hur som helst möjligt för dig att be om att få dina uppgifter borttagna från det insamlade datasetet (även om det inte identifierar dig). För att göra detta behöver du kontakta den ansvariga personen eller organisationen som nämns nedan eller i det informationsbrev som du emottagit under processen med informerat samtycke. När du kontaktar dem behöver du enbart uppge din unika kod (som återfinns på ditt informationsbrev).

Vänligen notera att vid, eller strax efter, slutet av FOCUS-projektet (december 2021), kommer det anonyma datasetet att tillgängliggöras för andra forskare. Från den punkten kan det inte längre vara möjligt att få ditt anonyma bidrag borttaget.

Hur lagras mina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att lagras av organisationen som samlade in dem (den här organisationen är tydligt indikerad på informationsbrevet som du emottog under processen kring informerat samtycke). De kommer att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan är säker. Personuppgifter kommer att sparas i låsta skåp, tillgängliga enbart för godkända forskare i projektet. Om personuppgifter sparas elektroniskt kommer de att sparas lokalt (inte i molnet eller på enheter som är tillgängliga på distans).

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Personuppgifter sparas i 5 år efter slutet på FOCUS-projektet i december 2021. Det är perioden som krävs för eventuella projektrevisioner.

Hur delas mina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att delas med någon tredje part, andra FOCUS-partners inkluderat.

De helt anonymiserade dataseten från fältarbetet kommer att delas mellan FOCUS-projektets partners. Det betyder att de kommer att delas inom EU och med vår partner i Jordanien, men det bör betonas att detta inte innebär delande av personuppgifter.

 

DINA RÄTTIGHETER

Vilka är mina rättigheter?

Under GDPR har du ett antal rättigheter gällande dina personuppgifter. Dessa inkluderar rätten till tillgång (att veta vilka personuppgifter som hanteras), korrigering (rättning av felaktigheter), och radering (borttagande av data).

För att utöva dessa rättigheter, vänligen använd dig av kontaktuppgifterna nedan.

Vem är ansvarig?

Dina personuppgifter hanteras av organisationen som nämns i tabellen nedan (beroende på i vilket land du deltog i fältarbetet).

Vem ska man kontakta?

För frågor, kommentarer eller för att utkräva dina dataskyddsrättigheter, vänligen kontakta den relevanta organisationen eller personen som listas nedan.

 

Land

Organisation

Kontakt

Sverige Malmö University, Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare

Namn: Pieter Bevelander

Email: pieter.bevelander at mau.se

Tyskland Charité University Medicine Berlin

Namn: Monika Mikscho

Email: monika.mikscho at charite.de

Kroatien University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences

Namn: Jana Kiralj

Email: jkiralj at ffzg.hr

Jordanien University of Jordan, Center for Strategic Studies

Namn: Walid Alkhatib

Email: w.alkhatib at css-jordan.org


This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 822401.

Pin It on Pinterest

FOCUS